Hanapiren sameie
-

HMS Helse-miljø og sikkerhet

 

 

Brannsikkerhet

Hanapiren er anlagt med de strengeste krav til brannsikkerhet. Følgende fem grunnleggende tiltak sikrer beboere :

 1. Brannmeldere i leilighetene* og i fellesanlegg – varsler brannvesenet direkte, samtidig som brannalarmen varsler beboerne.
 2. Røykvarslere er montert i alle leiligheter. Disse vil varsle beboerne dersom et branntilløp er under utvikling.
 3. Sprinkleranlegg i alle leiligheter og i fellesanlegg – vil tre i funksjon når et branntilløp er under utvikling.
 4. Leilighetene er egne brannceller. Brannherdige gipsplater er for det meste anvendt i de vegger og gulvflater, hvor det ikke er brukt betong. Dørpumper på inngangsdørene til hver leilighet, sørger for at dørene holdes tett lukket dersom det brenner i en leilighet.
 5. Kraftige vifter i interne trapper vil, når brannmeldere trer i funksjon, holde trappene røykfrie og klare for evakuering.

De nevnte branntekniske anlegg kontrolleres årlig av autorisert personell.


Brannmeldere varsler om brann direkte til brannvesenet.

 

Alle beboere i Hanapiren oppfordres til å lese den branninstruks som er utarbeidet. I tillegg til på alle oppslagstavler i sameiet – gjengis instruksen også her:

* Det er ikke montert brannmeldere i C-blokken.

En godt fungerende dørpumpe kan i forbindelse med en brann, bidra til at faren for spredning reduseres kraftig.


Når det piper i røykvarsleren..

Ta alltid signalene fra røykvarsleren på alvor. Kontroller nøye at alt er i orden i leiligheten og finn fram til årsaken for at røykvarsleren har reagert med å pipe.
Dersom et rødt lys på brannmelderen er utløst, betyr dette at brannanlegget har fanget opp at det har vært en eller annen form for røykutvikling som har påvirket brannmelderen.

Dersom det kan konstateres at det ikke er tale om et branntilløp, må det varsel som er mottatt i sentralen for brannanlegget i inngangen til Daleveien 10, nullstilles så raskt som mulig.

I noen tilfeller kan røykvarsleren og brannmelderen – begge bli utløst av stekeos fra komfyren.

Når man kan slå fast at det ikke dreier seg om et branntilløp, må sentralen i Daleveien 10 nullstilles så raskt som overhodet mulig. Prosedyren for nullstilling er beskrevet, og finnes i sentralen. Er du i tvil søk hjelp fra vaktmesterne eller et styremedlem. Er det mistanke om at varselet er gått videre til brannvesenet – ring 110.

En utrykning ved falsk alarm kan bli kostbar for den som har utløst alarmen…


Brannmeldere kan nullstilles i dette skapet – dersom det viser seg at det ikke var noe branntilløp som forårsaket at anlegget ble aktivert.

 

 

Gassanlegget i Hanapiren

De fleste boliger i Hanapiren er tilkoplet gassanlegget. Det er Lyse som leverer gassen. Det dreier seg om naturgass fra Nordsjøen. Fra fastlandsanlegget på Kårstø i Tysvær, går naturgassen i på bunnen av Boknafjorden, til Risavika i Sola – før den sendes ut i rørledningen som fordeler seg til kundene i Jærregionen.

Trykkreduksjons-stasjoner sørger for at det er riktig trykk i distribusjonsnettet når gassen ledes inn på stikkledningene til kundene, herunder Hanapiren. Lyses driftssentral overvåker gassen på strekningen fram til kundene.

Gass-inntaket for Hanapiren er lagt til sørsiden av A-blokken.

Naturgass

Naturgass fra Nordsjøen blir etter en renseprosess ført fram til forbrukerne via et nett av gassrør. Naturgass holder seg hele tiden i gassform, og den består av

 • 90% metangass
 • 8% etan og propangass
 • 2% Co2 og N2

Naturgass er i utgangspunktet uten farge, smak og lukt. Gassen er derfor tilsatt luktstoffet odorant TNT. Videre er naturgass lettere enn luft og den er ikke giftig. Den kan imidlertid være farlig idet den under gitte omstendigheter kan fortrenge oksygen og således forårsake kvelning.

 

Gass til oppvarming og/eller koking

De fleste av de som har lagt gassrør inn i leilighetene på Hanapiren, bruker gassen til oppvarming via gass-peiser. Et fåtall benytter gass i gasskomfyrer.

 

Sikkerhet og trygghet

Både styret og beboerne i Hanapiren har ansvar for at gassen brukes på lovlig og sikkert vis. Manglende vedlikehold, eller feil kan føre til alvorlige ulykker.

Sameiet v/styret skal sørge for at årlig service av anlegg og utstyr i hver enkelt leilighet gjennomføres. Hvert 2. år gjennomføres kontroll av anlegg og utstyr av uavhengig gass-teknikker i stedet for den årlige servicen.

Det er viktig at beboerne studerer monterings- og bruksanvisning for anlegg og utstyr – før det tas i bruk, og at kunnskapen holdes ved like.

Beboer skal selvsagt være på vakt overfor evt. gasslekkasjer – og reagere:

 • Stenge gasstilførselen
 • Lufte ut grundig – og selv søke ut i frisk luft
 • Stanse all bruk av åpen ild og el-apparater
 • Kontakte styret/vaktmester

Hanapirens gassanlegg har i de siste årene vært kontrollert av firma ADK -Rør AS v/ Ronny Idland. (Uavhengig gass-kontroll).

Service har vært utført av firma Knoph VVS & Gassteknikk AS.

 

Propangass

Noen få benytter propangass fra egne beholdere til gass-griller el lign. på balkonger og terrasser.

Det er viktig at beholdere for propangass aldri plasseres i kjellere eller bod-rom under bakkenivå.

Videre er det viktig at gassbeholdere står oppreist og ikke utsettes for sterk varme eller solskinn. Plasser gassbeholdere slik at de lett kan stenges. Vær varsom, og på vakt, dersom det er mistanke om lekkasje. Åpen ild, røyking eller gnister fra el-apparater kan lett forårsake eksplosjon.

Sjekk slanger og koplinger jevnlig for evt. lekkasjer. Dette gjøres ved å pensle konsentrert såpevann på koplinger og slanger etc. Når gass settes på, vil evt. gasslekkasje danne såpebobler. Skift ut dårlige slanger. Benytt slangeklemmer. Det er ikke lov å benytte slanger som er lengre enn 1,5 m.
Studer bruksanvisningen nøye hva angår tenning og åpning for gass


NB!

At det finnes propangass-beholdere i boligen skal meldes til brannvesenet, slik at brannfolkene ved evt. utrykning, kan ta hensyn til at det på adressen finnes slike beholdere.

Propangass benyttes bl.a. i forbindelse med grilling på balkonger og terrasser.

 

 

Informasjon fra styret - Masternøkkel

Til seksjonseiere – Rekvisisjonsrett for masternøkkel hos Securitas

Masternøkkel, dvs. nøkkel som passer til alle leiligheter i Sameiet Hanapiren, er overtatt fra utbygger. Styret har gitt Securitas i oppdrag å oppbevare masternøkkel.

Masternøkkel kan rekvireres for å komme inn i egen leilighet, dersom man skulle ha behov for det.

Kostnaden for å rekvirere masternøkkel er ca. 1000 NOK inkludert moms og fakturagebyr.

De som ønsker å ha muligheten for å benytte denne tjenesten må i forkant gi aksept ved å undertegne og returnere vedlagt slipp. Det er ingen kostnad knyttet til å ha muligheten for å rekvirere master nøkkel.

Dersom du har behov for flere ordinære nøkler, kan det gjøres ved henvendelse til styreleder.

Styret oppdaterer kontakt informasjon. Dersom e-post adresse og telefon nr., endres må dette meldes til styreleder.

Vennlig hilsen Styret

 

Mer informasjon om rekvisisjon av masternøkkel finner du her

 

Håndtering av brukte batterier

På batterier som skiftes ut skal polene dekkes med tape (limbånd). Udekte batteripoler kan forårsake kortslutning/branntilløp i kontakt med metall og/eller andre batterier.

 

Steng hoved-kran for vann – ved lengre fravær

Ved fravær fra boligen på over en uke, anbefales det at stoppekran for vannforsyning stenges – for sikkerhets skyld.

 

Ventilasjonsanlegg – prosedyrer

Ansvar for vedlikehold og renhold av ventilasjonsanlegg er seksonseier/leier sitt eget ansvar.

Skifte filter, anbefalt årlig (våren)

 1. Filterpakke består av ett hvitt filter som samler opp støv fra innvendig I leiligheten.
 2. Rosa filter filtrerer uteluften før den går gjennom varmeveksler og inn I leilighetens stue og soverom.

Husk å stoppe viften ved skiftning/renhold av filter.

" Filterpakker kjøpes på eget initiativ/abonnement kjøpsavtale.

Økonomisk bruk av ventilasjons enhet

 1. I sommerhalvåret og ved lengre fravær, skrus gradene ned til minimum og hastigheten settes på lav. Trykk på minus knappen på displayet under termometer symbolet. Orange lys vises I soltegnet under.
 2. Om høst og vinter trykk på pluss knappen til det gulrøde lyse forsvinner. Hastigheten kan settes til middels. Uteluft blir da blandet med innvendig luft I varmeveksler.
 3. Rengjøring av fettfilter over komfyr og ventiler I vegger og tak rengjøres jevnlig.

Tiltak når unormal aktivitet på displayet

 1. Dersom rødt lys vandrer opp og ned kan det være feil ved filter, eller at det er feil på selve motorene. Kontakt installatør.
 2. Etter at filter er skiftet eller viftene er stoppet. Trykk på timeglass symbolet gjentatte ganger for å restarte systemet.
 3. .Etter hvert filterskift, er det en fordel å støvsuge innvendig i vifterommet. Husk å stoppe viften først.

Ventilasjonsanlegg - prosedyrer (pdf for nedlastning)